Especialitats

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Les Administracions Públiques tenen la obligació d’indemnitzar per tota lesió que causin en qualsevol dels béns i drets dels particulars, sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte els casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar. De la mateixa manera, els contractistes i concessionaris de les Administracions Públiques hauran d’indemnitzar els danys que causin als particulars.

Llegir més