Especialitats

RESPONSABILITAT CIVIL PER INCOMPLIMENT DE CONTRACTES D'ASSEGURANCES

El nostre àmbit d'actuació en les reclamacions contra companyies d'assegurances per incompliment de les obligacions contingudes a les pòlisses inclou tots els riscos que poden afectar l'existència, la integritat corporal o la salut de l'assegurat, és a dir, tots els contractes d’assegurança de persones. També són objecte de la nostra intervenció, les controvèrsies derivades de sinistres coberts en una pòlissa de multirisc de llar o de comerç, en cas d'inundació, incendi, robatori, furt, responsabilitat civil…

És freqüent l'incompliment de les obligacions contretes per les companyies asseguradores després de la subscripció d'una assegurança de persones, procedint a rebutjar la cobertura d’un sinistre inclòs a la pòlissa o a indemnitzar de manera insuficient.

Llegir més