Som advocats experts en RESPONSABILITAT CIVIL PER PRODUCTES I SERVEIS DEFECTUOSOS

Aquest règim de responsabilitat afecta a tots el productes acabats, fins i tot quan estiguin units o incorporats a un altre bé moble o immoble. Per exemple, els medicaments, els productes mèdics i ortopèdics, els aliments i els productes alimentaris, els higiènics, de neteja, cosmètics, farmacèutics, els jocs per a nens...

Els prestadors de serveis seran responsables dels danys i perjudicis causats als consumidors i usuaris, llevat que provin que han complert les exigències i requisits reglamentàriament establerts i les altres cures i diligències que exigeix ​​la naturalesa del servei. Es consideren sotmesos a aquest règim de responsabilitat els serveis sanitaris, els de reparació i manteniment d’electrodomèstics, ascensors i vehicles de motor, serveis de rehabilitació i reparació d’habitatges, serveis de revisió, instal·lació o similars de gas i electricitat i els relatius a mitjans de transport.

Un producte és defectuós quan no ofereix la seguretat que legítimament s’hauria d’esperar del mateix, tenint en compte totes les circumstàncies i especialment, la seva presentació, l’ús raonable previsible del mateix i el moment de la seva posada en circulació.

Qui hagi patit un dany causat per un producte defectuós, podrà reclamar contra el productor, entenent com a tal el fabricant o importador dins la Unió Europea, o bé si aquest no pot ser identificat o si el producte no indica el nom de l’importador, contra el proveïdor del producte.

Què cobreix aquest tipus de responsabilitat? Engloba els danys per mort i lesions personals sofertes per la víctima així com els danys materials, dins els límits establerts per la llei, excepte els del propi producte defectuós, que hauran de reclamar-se segons la legislació civil i mercantil en matèria de responsabilitat contractual i extracontractual.

La indemnització que es reclami és compatible amb la que es pugui derivar de la responsabilitat contractual o extracontractual, però incompatible amb l’exercici d’accions derivades del sanejament per vicis ocults de la compravenda.

Qui hagi sofert un dany causat per un producte defectuós, podrà fer la corresponent reclamació en un termini de tres anys, comptats des del moment en què la víctima va patir el perjudici, sempre que es conegui la identitat del productor, el responsable del mateix.

La responsabilitat s’extingirà passats els deu anys comptant des de la data en què el producte es va posar en circulació, excepte que, durant aquell període, s’hagués iniciat la corresponent reclamació judicial.