Som advocats experts en RESPONSABILITAT CIVIL PER INCOMPLIMENT DE CONTRACTES D'ASSEGURANCES

El nostre àmbit d'actuació en les reclamacions contra companyies d'assegurances per incompliment de les obligacions contingudes a les pòlisses inclou tots els riscos que poden afectar l'existència, la integritat corporal o la salut de l'assegurat, és a dir, tots els contractes d’assegurança de persones. També són objecte de la nostra intervenció, les controvèrsies derivades de sinistres coberts en una pòlissa de multirisc de llar o de comerç, en cas d'inundació, incendi, robatori, furt, responsabilitat civil…

És freqüent l'incompliment de les obligacions contretes per les companyies asseguradores després de la subscripció d'una assegurança de persones, procedint a rebutjar la cobertura d’un sinistre inclòs a la pòlissa o a indemnitzar de manera insuficient.

Les modalitats d’assegurança de persones són les següents:

  • Assegurança de vida: És aquell contracte d'assegurança en què la prestació de l'assegurador consisteix en el pagament d’una quantitat a l'assegurat o al beneficiari, una o diverses vegades, quan es produeixi un esdeveniment que fa referència a la durada de la vida humana. És doctrina jurisprudencial, respecte al deure de declaració del risc per part del prenedor abans de la conclusió del contracte, en interpretació de l'art. 10 LCS, que allò que allibera l'asseguradora és el dol o la culpa greu de l'assegurat, no la mera inexactitud en les respostes.
  • Assegurança d'accidents: És la que sens dubte genera més controvèrsia. Cobreix la lesió corporal derivada d'una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l'assegurat, que produeix invalidesa temporal, permanent o mort. És habitual que l'assegurador garanteixi el pagament de la indemnització prevista al condicionat de la pòlissa quan l'assegurat pateix un accident corporal tant a l'exercici de la seva professió com a la seva vida privada, que produeix invalidesa permanent o mort ocorreguda immediatament o dins d'un termini. Com també és habitual que s'introdueixin clàusules limitatives de drets de l'assegurat a les condicions generals de la pòlissa, que tinguin per objecte la determinació de la indemnització per incapacitat permanent mitjançant un percentatge sobre el capital garantit en funció del grau d'invalidesa permanent i seqüeles patides per l'assegurat, expressat en una taula, en contradicció amb les condicions particulars, en què únicament figura una xifra fixa com a import de la indemnització per aquest concepte, cosa que requeriria per a la seva validesa el compliment dels requisits de l'art. 3 LCS.
  • Assegurança de malaltia: És aquella assegurança en què l'assegurador s'obliga, en cas d'alteració més o menys greu de la salut, al pagament de certes quantitats i el preu de les despeses mèdiques o farmacèutiques derivades de l'assistència prestada a l'assegurat per tercers (aliens a l'asseguradora).
  • Assegurança d'assistència sanitària: És l'assegurança per la qual l'assegurador s'obliga a prestar «directament» els serveis d'assistència mèdica, quirúrgica i hospitalària, ja sigui si escau a través dels seus centres mèdics i personal facultatiu adscrit als mateixos, o per mitjà de tercers professionals concertats amb l'asseguradora a través d'un contracte d'arrendament de serveis. És important assenyalar que, en cas que de la prestació d'aquesta assistència sanitària en derivi una negligència mèdica, se'n podrà exigir directament a les companyies d'assegurances la responsabilitat.
  • Assegurança de decessos: En aquesta assegurança, l'assegurador s'obligarà a prestar els serveis funeraris pactats a la pòlissa si es produeix la mort de l'assegurat. L'excés de la suma assegurada sobre el cost del servei prestat per l'assegurador correspondrà al prenedor o, si no n'hi ha, als hereus. En cas de concurrència d'assegurances de decessos en més d'una asseguradora, l'assegurador que no hagués pogut complir amb la seva obligació de prestar el servei funerari en els termes i condicions prevists al contracte, estarà obligat al pagament de la suma assegurada als hereus de l'assegurat mort. En cas que l'assegurador no hagués pogut proporcionar la prestació per causes alienes a la seva voluntat, força major o per haver-se realitzat el servei a través d'altres mitjans diferents dels oferts per l'asseguradora, l'assegurador queda obligat a satisfer la suma assegurada els hereus de l'assegurat mort. En cas de concurrència d'assegurances de decessos en una mateixa asseguradora, l'assegurador està obligat a tornar, a petició del prenedor, les primes pagades de la pòlissa que hagi decidit anul·lar des que es va produir la concurrència.

Pel que fa a les assegurances multirisc de llar o comerç, és habitual la contractació d'una cobertura de defensa jurídica per procedir tant a la defensa com a la reclamació dels danys front a tercers. És important saber que, si vostè ha patit un sinistre, la defensa respecte als danys causats a tercers queda reservada als serveis jurídics de la seva companyia, però en canvi, vostè, com a prenedor d'una assegurança, està facultat per a designar lliurement un advocat de la seva confiança a l’objecte de que defensi els seus interessos.