Política de privacitat

Juliol de 2021


 1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE

  En virtut del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), TARRADELLAS ADVOCATS, marca comercial amb la que opera el despatx jurídic creat i gestionat pel Lletrat Sr. Josep Tarradellas Garriga, amb domicili a Rambla Catalunya 91-93, 8è 3ª, 08008 Barcelona, Espanya; i proveït de NIF 39366455-T es farà responsable del tractament de les seves dades personals.

  En la present política de privacitat es facilita la informació sobre l'ús que Tarradellas Advocats farà amb les dades personals obtingudes a partir dels usuaris de la Web. Tarradellas Advocats està fermament compromès amb la protecció de dades personals, i aquesta declaració descriu per què i com es recopilen i s’utilitzen. Per a qualsevol dubte relatiu al tractament de les seves dades personals, pot contactar a info@tarradellas-advocats.com.

 2. INFORMACIÓ BÀSICA I FINALITATS DEL TRACTAMENT

  Per a major aclariment respecte a la naturalesa de la informació que s'ha de proporcionar, consulti l'Avís legal.

  L'usuari es compromet a proporcionar informació verídica i autèntica, i perquè la informació no sigui errònia i estigui actualitzada haurà de comunicar-li a Tarradellas Advocats –a la major brevetat possible– les possibles modificacions i rectificacions en les seves dades personals.

  FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS
  Seguint el que s'estableix en l'article 5.1 b) del Reglament General de Protecció de Dades, les dades personals dels usuaris seran tractats per al desenvolupament i execució de la informació i els serveis sol·licitats i/o contractats, que inclouen:

  • Consultes plantejades a través del formulari de contacte de la Web.
  • Gestió del procés de selecció de personal per a Tarradellas Advocats.
  • Gestió professional, administrativa, comptable i fiscal de l'encarregat.
  • Elaboració adequada de la proposta de serveis sol·licitada.
  • Contacte continuat per a recaptar la informació necessària, les actualitzacions pertinents i quantes obligacions contractuals hagin de ser ateses per Tarradellas Advocats.
  • Gestió d'ús de la Web.
  • Establiment de contacte amb Tarradellas Advocats.
  • Contacte directe amb els clients per a conèixer del grau de satisfacció amb els serveis prestats.
  • Consultes plantejades a través del formulari de contacte de la Web.
  • Arxiu d'expedients.

  Respecte al termini de conservació, i tal com s'estableix en l'article 5.1 e) del Reglament General de Protecció de Dades, les dades dels usuaris romandran actives i emmagatzemades en la base de dades el temps suficient i, fins que l'usuari retiri el seu consentiment atorgat per a la gestió de dades personals. Quan les dades ja no siguin necessaris per al que inicialment van recaptar, i quan s'extingeixi o acabi la relació contractual o el requeriment legal perquè les dades s'emmagatzemin, seran guardats i degudament bloquejats fins al moment en què es destrueixin amb total seguretat, complint amb els terminis legalment establerts.

 3. DRETS I LEGITIMACIÓ

  La legitimació respecte al tractament relatiu al desenvolupament i l'execució dels serveis sol·licitats i/o contractats amb Tarradellas Advocats té el seu origen en la relació contractual entre les parts. Per a la resta de tractament de dades, es requereix el consentiment legal prestat. Per a més informació, consulti l'Avís Legal.

  L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, ús, rectificació i eliminació de dades prèvia petició, de la mateixa manera que pot sol·licitar que retiri el consentiment en qualsevol moment, personant-se a Tarradellas Advocats, Via Augusta 48-54, 5-6, 08006 Barcelona, Espanya, o mitjançant email a info@tarradellas-advocats.com, prèvia acreditació de la seva identitat mitjançant document oficial (DNI o similars).

  L'usuari podrà exercir els següents drets:

  • D'accés a les seves dades personals que estiguin sent objecte de tractament i les operacions de tractament.
  • De rectificació de qualssevol dades que siguin inexactes.
  • De supressió de les seves dades personals, en els casos previstos per la llei.
  • A sol·licitar la limitació de les seves dades personals en els supòsits que determina la llei.
  • A la portabilitat de les seves dades personals quan la base legal que habiliti per al tractament sigui una relació contractual o consentiment explícit.
  • D'oposició al tractament de les seves dades personals en aquells supòsits permesos per la normativa.
  • De revocació del seu consentiment, en qualsevol moment.

  Els drets referits anteriorment es podran exercitar –en els termes i condicions prevists en la legislació vigent– en el domicili de Tarradellas Advocats, o enviant un correu electrònic a info@tarradellas-advocats.com. En la sol·licitud, haurà d'indicar-se el dret que es desitgi exercitar i les dades identificatives concretes.

  En el cas que no obtenir una resposta satisfactòria i voler formular una reclamació o obtenir més informació referent a qualsevol d'aquests drets, l'usuari té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades situada en C/ Jorge Juan, 6 de Madrid (www.aepd.es) o –quan escaigui– davant la Autoritat Catalana de Protecció de Dades en Carrer del Rosselló, 214 de Barcelona (https://apdcat.gencat.cat/ca/inici).

 4. MESURES DE SEGURETAT

  Tarradellas Advocats treballa amb els nivells de seguretat requerits pel Reglament General de Protecció de dades en tot moment, adequats a la naturalesa de les dades que siguin objecte de tractament en cada supòsit, sense perjudici de les actuacions doloses de tercers que pugui haver-hi.

  Només es compartiran dades personals amb tercers quan s'autoritzi expressament o es permeti legalment. En el cas que així sigui, es farà en el marc de relacions contractualment protegides, i amb els mecanismes de seguretat segons correspongui per a preservar la privacitat i la protecció de les dades, sempre sota els estàndards de responsabilitat i confidencialitat.

  L'usuari manifesta que ha llegit i entès la present Política de Privacitat.