Conseguim una indemnització de 105.250,68€ més les costes processals

Tripliquem la indemnització ofertada per la companyia asseguradora de la motocicleta.

El contrari havia realitzat una oferta motivada de 29.234,01 €

Tripliquem la indemnització ofertada per la companyia asseguradora de la motocicleta.

El passat dia 22 de maig de 2016, el nostre client circulava amb bicicleta quan va ser atropellat per una motocicleta que no prestava l'atenció i la diligència exigibles, patint com a conseqüència tant danys personals com materials.

Després de l'accident, el nostre client va estar 24 hores ingressat a urgències i, posteriorment, va seguir controls, tractament mèdic i rehabilitació fins que el 29 de setembre de 2016 va ser donat d'alta per estabilització lesional o, el que és el mateix, perquè les lesions ja no podien millorar. Així, va invertir per curar-lo un total de 131 dies, dels quals 1 d'ingrés hospitalari, 106 impeditius i 24 no impeditius.

Com que, malgrat el tractament mèdic, les lesions no van guarir completament, el nostre client va ser valorat a l'alta mèdica amb 18 punts de seqüeles físiques i 10 punts de seqüeles estètiques, a més d'un perjudici moral per pèrdua de qualitat de vida lleu, traduït en la important pèrdua de capacitat per fer activitats que per a ell eren habituals com el ciclisme.

A més de dany corporal, el nostre client va patir un perjudici patrimonial al vessant de lucre cessant derivat de les lesions temporals i de les seqüeles. Doncs, entre altres coses, es dedica professionalment com a autònom, a l'assessorament, organització i guia de viatges per diferents països i, en no tenir cap substitut o col·laborador, els viatges que tenia previstos van haver de ser anul·lats, patint així mateix una pèrdua de posicionament en el mercat, provocat tot això una pèrdua important d'ingressos nets provinents del treball personal.

Així mateix, pel que fa al dany material, va assumir tota una sèrie de despeses derivades de l'adquisició d'aquells estris que portava en el moment de l'accident i van resultar danyats (casc, ulleres, mallot, etc.).

A la vista dels danys i perjudicis descrits, instem davant de la companyia asseguradora de la motocicleta causant del sinistre, reclamació extrajudicial d'indemnització a favor del nostre client per import de 80.250,68.-€.

Si bé la companyia asseguradora va reconèixer la realitat del sinistre i la culpa de la motocicleta assegurada, es va oposar a l'import reclamat i va oferir al nostre client una indemnització total de 29.234,01 €.

Al nostre parer, la quantitat oferta era insuficient pel que vam iniciar la via judicial interposant demanda contra la companyia asseguradora en reclamació de la quantitat pendent a abonar, més els interessos previstos a l'art. 20 de la Llei de contracte d'assegurança per entendre que l'oferta d'indemnització va ser realitzada extemporàniament i la imposició de costes processals.

Posteriorment es va dictar Sentència estimant parcialment la demanda. Doncs, si bé la Sentència va reconèixer íntegrament la nostra pretensió principal, condemnant la demandada a abonar al nostre client la indemnització total reclamada, va desestimar la nostra pretensió de condemnar la demandada al pagament dels interessos de l'art. 20 de la LCS. Tot això, sense imposició de costes a cap de les parts.

Ambdues parts vam recórrer la resolució dictada, dictant Sentència l'Audiència Provincial el passat 26 d'octubre de 2021 per la qual estimava el nostre recurs d'apel·lació, desestimava l'interposat per la part contrària, condemnant la companyia asseguradora al pagament dels interessos de l'article 20 de la Llei de contracte d'assegurança, que van pujar a 25.000 euros, així com al pagament de les costes processals.