Qui es va saltar el semàfor en vermell?

Col·lisió recíproca de vehicles quan no hi ha prova de la contribució causal en el sinistre de cadascun dels conductors

En els accidents de trànsit, no cal probar que la culpa ha estat de l'altre per cobrar per les lesions sofertes

Pel que fa als danys materials, es tindrà dret a percebre el 50% de la indemnització

La nostra clienta, va ser víctima d'un accident de trànsit, causat pel conductor d'un altre vehicle en saltar-se un semàfor en vermell, patint lesions. No obstant això, aquest conductor no va acceptar la seva responsabilitat, sostenint que havia estat la nostra clienta la que no havia respectat la fase vermella del semàfor que l'afectava. La Policia Local, després de comprovar que els semàfors funcionaven correctament no va poder determinar en quin dels conductors requeia la responsabilitat del sinistre.

Instada la reclamació extrajudicial a la companyia que assegurava el vehicle contrari, va rebutjar indemnitzar la nostra clienta, argumentant que no quedava provada la culpabilitat del seu assegurat i que aquest també estava reclamant. Davant la postura de l'asseguradora, el nostre despatx jurídic va interposar demanda judicial contra aquesta companyia d'assegurances, en reclamació dels danys i perjudicis que li van ser causats.

Celebrat el judici, es va dictar Sentència estimatòria íntegra, condemnant la companyia asseguradora contrària al pagament de 13.799,48 euros, més els interessos de demora de l' article 20 de la Llei de Contracte d' Assegurances i les costes processals.

Sàpiga també que...

  1. Si vostè ha patit un accident de trànsit i el vehicle contrari no està assegurat, vostè pot cobrar una indemnització tant per les lesions que ha patit com pels danys causats al seu vehicle.
  2. Si vostè ha patit un accident de trànsit i el vehicle contrari s'ha donat a la fuga, vostè pot cobrar una indemnització per les lesions que hagi patit encara que no sàpiga la seva matrícula.