Màxima efectivitat en la reclamació del perjudici patrimonial després de patir un accident de circulació

Els millors resultats en les reclamacions per lucre cessant causat a taxistes i transportistes

Reclamem amb èxit el perjudici patrimonial causat a taxistes i transportistes

El lucre cessant derivat de la paralització del vehicle per reparació, reposició i per incapacitat temporal

Malgrat pot semblar una obvietat que un vehicle destinat a un ús professional, quan pateix un sinistre que provoca la seva efectiva paralització, té com a  conseqüència una pèrdua d'ingressos pel seu titular, és habitual que les companyies asseguradores no atenguin les reclamacions dels professionals del transport o realitzin una oferta indemnitzatòria inferior al perjudici econòmic derivat de la paralització d’un vehicle destinat al transport de passatgers o mercaderies, quan aquesta es realitza personalment o a través del seu mediador d'assegurances.

Són múltiples les situacions que ens podem trobar quan existeixi un accident de circulació que causi un perjudici patrimonial en el seu vessant de lucre cessant i la seva conseqüència jurídica:

  • Si el vehicle ha sofert danys que no li impedeixen circular, la indemnització per pèrdua d'ingressos tindrà en compte el temps efectivament emprat per a la seva reparació; això és, des de la seva entrada al taller a aquest fi fins a la seva sortida.
  • Si el vehicle ha sofert danys que li impedeixen circular, aquest temps es correspondrà amb el que transcorri entre l'accident i el dia en què es trobi totalment reparat.
  • Si el vehicle ha estat destruït, el període a indemnitzar serà des de la data del sinistre fins al moment en el qual el perjudicat adquireix un nou vehicle o aquell en el qual es realitza el pagament de la indemnització per qui resulti responsable.

Quan existeixi una diferència entre el temps que exigeix la reparació del vehicle i el que roman paralitzat, degut, per exemple, a l'espera en el taller per al subministrament de peces de recanvi, el propietari del vehicle no té per què suportar el cost d'aquesta diferència quan la demora en la reparació no li sigui imputable.

La quantificació del dany ha de realitzar-se correctament, és per aquest motiu que el nostre assessorament jurídic garanteix l'èxit de la reclamació formulada, ja sigui extrajudicialment o una vegada que la nostra demanda judicial té entrada en el Jutjat. Així, els dies de descans del professional hauran de descomptar-se tret que el vehicle fós explotat per diversos conductors. També cal descomptar els dies en què el vehicle va ser efectivament utilitzat encara que no estigués totalment reparat i el més important: Han d'indemnitzar-se no els ingressos bruts diaris, sinó els guanys nets, descomptant, en conseqüència, les despeses d'explotació.

Son molts els casos d’èxit aconseguits en reclamacions de lucre cesant. Us deixem algunes Sentències judicials i quitances d'indemnització per lucre cessant per transaccions extrajudicials aconseguides pel despatx: