Sentència estimatòria íntegra contra l'Ajuntament de Barcelona

Indemnització de 5.108,74 euros, amb la corresponent actualització i les costes processals

L'Ajuntament de Barcelona afirmava que la nostra clienta no caminava atenta

El jutge determina que la caiguda va ser deguda al mal estat de conservació de la via pública

El 26 de setembre de 2017 mentre la nostra clienta es dirigia a peu a la seva feina a la ciutat de Barcelona, va ensopegar amb un panot aixecat de la vorera i va caure a terra, la qual cosa li va provocar lesions de diversa entitat i va ser baixa laboral el mateix dia. Fins a gener de 2018, quan va finalitzar les sessions de rehabilitació pautades per l'especialista, no va ser alta laboral.

Després de la reclamació contra l'Ajuntament de Barcelona en via administrativa, aquest es va negar a indemnitzar a la nostra clienta al·ludint al fet que el desnivell en la vorera era insuficient per a causar la caiguda si el lesionat hagués actuat amb la diligència deguda. L'asseguradora de l'Ajuntament va arribar a afirmar que va ser la falta de cura i atenció del reclamant atès que les condicions de visibilitat i lluminositat eren perfectes en el lloc de la caiguda.

Després de comentar les opcions d'èxit amb la clienta, vam interposar Recurs contenciós administratiu contra la resolució que desestimava la nostra reclamació en via administrativa. 

Existeix reiterada jurisprudència que afirma que un ciutadà ha de tenir la tranquil·litat de transitar per la part de la via pública reservada per a vianants amb seguretat i confiança.  L' Administració té el deure de mantenir-la en condicions materials òptimes. Tanmateix, Així mateix, diferents sentències estableixen que per mínim que sigui el desnivell en la via que hagi provocat el sinistre, continua sent un element inesperat per al vianant i del qual ha de responsabilitzar-se l'Administració competent.

Finalment el Jutjat, mitjançant Sentència, va estimar plenament les pretensions del nostre client condemnant a l’Ajuntament de Barcelona a pagar la quantitat reclamada més la corresponent actualització de la mateixa des de la data del sinistre, així com les costes. Cal destacar que el Jutge va acollir la nostra argumentació indicant en la seva resolució que procedia “declarar la responsabilitat de l'AJUNTAMENT DE BARCELONA en la causació dels danys, sense cap moderació al no apreciar negligència en la conducta de la part actora, perquè excedeix de la diligència mitjana exigible a qui camina per la via pública, no havent practicat prova alguna que acrediti en el més mínim que en l’actora va concórrer culpa o negligència.”

S'acompanya la Sentència del cas per si és del seu interès: