Indemnització d'un vianant tot i no existir prova mecànica de l'accident resolta

Tot i no existir prova sobre la mecànica de l'accident, la companyia d'assegurances va haver d'indemnitzar el vianant

D'una oferta motivada per import de 75 euros a una Sentència judicial condemnant la companyia d' assegurances a abonar 6.935,70 euros, més interessos i amb condemna al pagament de les costes processals

El nostre client, va patir el passat 27 de febrer de 2017 un accident de trànsit, en ser atropellat per una motocicleta quan creuava com a vianant i amb el semàfor en verd un pas de vianants a Barcelona.

Després de realitzar la companyia d'assegurances que assegurava la motocicleta una oferta motivada insultant per un import de 75 euros, procedim a instar la corresponent demanda judicial en defensa dels seus interessos.

La part demandada va al·legar que el nostre client va creuar el semàfor en vermell, va discutir els danys personals causats, les despeses mèdiques i el pagament dels interessos de l'article 20 LCS.

El jutge va dictar Sentència el passat 29 de maig de 2018, condemnant al pagament de 6.935,70 euros a la companyia d'assegurances demandada de la totalitat del reclamat en concepte de lesions, despeses mèdiques i interessos, amb condemna al pagament de les costes processals, argumentant, en base a l'article 1 de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor,  que el conductor d' un vehicle de motor, en virtut del risc creat per la conducció d' aquest, és responsable dels danys causats en les persones o en els béns amb motiu de la circulació. En conseqüència, la part demandada va haver de provar que l'atropellament es va produir per circumstàncies imputables al nostre client, cosa que no va poder fer, perquè no era certa.