Indemnització per les lesions causades per caiguda en un supermercat

La nostra clienta rep 15.263,16 € d’indemnització, quan el supermercat i la seva companyia negaven la seva responsabilitat

Indemnització per les lesions causades per caiguda en un supermercat, en relliscar amb un raïm xafat que es trobava a la fruiteria

Estimació de la demanda judicial, amb condemna al pagament dels interessos de demora a pagar per l’asseguradora del supermercat

El passat dia 19 d'abril de 2018 quan eren aproximadament les 18:40h, la nostra clienta es disposava a fer la compra en el supermercat Caprabo de la ciutat on resideix, quan en passar a l'altura de la fruiteria va relliscar amb un raïm xafat que es trobava en el sòl i va caure bruscament sofrint greus danys físics.

El supermercat va realitzar un comunicat intern de comunicació de sinistre a instàncies de la nostra clienta, quedant constància dels fets. No obstant això, mesos després d'haver-li presentat la reclamació extrajudicial, adjuntant el comunicat intern de comunicat de sinistre, pericial de valoració del dany corporal, informes i proves mèdiques en relació amb els danys produïts, no va acceptar la responsabilitat en el sinistre, per la qual cosa vam interposar demanda enfront de Caprabo S.A i Zurich España Companyia d'Assegurances i Reassegurances S.A, la seva companyia asseguradora.

Com estableix la jurisprudència, quan es produeixen caigudes en establiments comercials existeix responsabilitat dels propietaris o dels titulars del negoci quan és possible identificar un criteri de responsabilitat en el titular d'aquest, per omissió de mesures de vigilància, manteniment, cura o precaució que havien de considerar-se exigibles. El com i el per què constitueixen elements indispensables en l'examen de la causa eficient de l'esdeveniment danyós. 

En aquest cas, a la pregunta del “com” la resposta és que el mal es va produir en relliscar amb un raïm xafat i caure a terra mentre feia la compra en el supermercat, a la pregunta del “perquè”, la resposta és per no haver actuat amb la suficient diligència el personal responsable en la cura i vigilància de les instal·lacions.

ixí ho ha entès el Jutjat de Primera Instància nº8 de Gavà, que ha condemnat a la part demandada a abonar a l'actora, conjunta i solidàriament, la suma de 10.367,84 euros, més els interessos legals, que en el cas de l'asseguradora seran els de l'art. 20 LCS des de la data del sinistre i fins al seu complet pagament, ascendint a 4.895,32 € i percebent un import total de 15.263,16 €.

S'acompanya la declaració de sinistre inicial amb les dades personals protegides i la Sentència judicial, per si és del seu interès.