Indemnització de 228.594,63 € més les costes processals de Primera i Segona Instància

Sentència estimatòria a Primera Instància de la nostra demanda judicial i desestimació del recurs d'apel·lació interposat per AXA

L'Audiència Provincial de Lleida desestima el recurs d'apel·lació interposat per l'asseguradora demandada i la condemna al pagament de les costes processals

La insuficient consignació del principal i dels interessos als quals havia estat condemnada l'asseguradora, motiu d'inadmissibilitat del precitat recurs.

Dos anys després de la publicació de la sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Balaguer, la qual estimava íntegrament la demanda interposada per Tarradellas Advocats en reclamació dels danys i perjudicis patits pel nostre client com a conseqüència d'un atropellament quan circulava amb bicicleta per la carretera C-14 del terme d'Agramunt, l'Audiència Provincial de Lleida s'ha pronunciat sobre l'assumpte, desestimant el recurs d'apel·lació interposat per AXA SEGUROS i confirmant el pronunciament anterior.

Aconseguim així, una indemnització de 228.594,63 euros, corresponent 189.449,74€ en concepte de principal, més 39.144,89€ d'interessos de demora, més la condemna a AXA a pagar les costes processals de la Primera i Segona Instància.

Després de la tramitació del preceptiu procediment extrajudicial davant de la companyia d'assegurances que cobria la responsabilitat civil del conductor de l'automòbil que va provocar el sinistre, vam interposar demanda judicial per responsabilitat extracontractual en reclamació de tots els danys i perjudicis patits. Seguint el procediment per la via legal, va acabar dictant-se sentència a Primera Instància, estimant la totalitat dels danys i perjudicis reclamats. Tant els de caràcter personal, indemnitzant el nostre client per la totalitat de les lesions temporals, intervencions quirúrgiques, seqüeles físiques i estètiques i perjudici moral per pèrdua de la qualitat de vida, com els danys de caràcter patrimonial, incloent-hi el dany emergent i el lucre cessant derivat de l'activitat agrícola que realitzava després de la prejubilació, l'adquisició d'un vehicle amb transmissió automàtica, les despeses mèdiques i assistencials, l'adequació de l'habitatge, l'ajuda d'una tercera persona durant la convalescència, el cost d'una bicicleta nova, així com les despeses de desplaçament i dietes de la dona del lesionat durant el temps que aquest va estar hospitalitzat.

Posteriorment, la companyia d'assegurances condemnada va interposar recurs d'apel·lació contra la precitada sentència, al·legant manca de motivació i error en la valoració de la prova practicada i qüestionant l'aplicació dels interessos previstos a la Llei de Contracte d'Assegurança.

L'Audiència Provincial de Lleida, sense arribar ni entrar a valorar el fons de l'assumpte, va acollir l'al·legació realitzada per aquesta part en quant a la no admissibilitat del recurs d'apel·lació interposat per la part contrària, per manca de consignació de la totalitat de l'import que venia obligada en concepte de principal i interessos meritats de l'article 20 de la Llei de Contracte d'Assegurança, existint una diferència entre ambdós imports d'11.354,85 ​​euros.

Adjuntem les Sentències d'ambdues Instàncies per si són del seu interès: