Especialització

RECLAMACIÓ PER INCOMPLIMENT CONTRACTUAL

El fet de donar la nostra conformitat a un contracte, del tipus que sigui, a través d’una signatura ja genera una sèrie d’obligacions que han de ser complertes per ambdues parts.

En aquest sentit l’article 1091 del Codi Civil estableix que “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos”.

Obligacions

Cal però, prendre atenció a quin tipus d’obligacions un s’està comprometent quan firma un contracte. Per exemple:

  • Obligació de resultat: contracte d’arrendament d’obra amb una empresa de reparacions.
  • Obligació de donar: contracte de compravenda d’un vehicle.
  • Obligació de mera activitat: arrendament de serveis com per exemple amb professional del àmbit sanitari.

Però què passa si una de les parts incompleix amb una de les seves obligacions contractuals?

Pel sol fet que una de les dues parts incompleixi amb una de les obligacions genera una responsabilitat contractual que deriva en una facultat d’exigir que es compleixi en base el que s’ha pactat i a una indemnització per danys i perjudicis.

L’article 1101 del Codi Civil és molt clar en aquest sentit i estableix que “Quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios causados los que en el incumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo negligencia o morosidad y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquella“.

Tanmateix, la regla general en dret de danys estableix que qui causa un dany l’ha de rescabalar íntegrament i indemnitzar pels danys i perjudicis ocasionats. Cal apuntar, però, que hi ha certes excepcions a dita regla general com són limitacions de quantia establertes per la llei o determinats supòsits en la Llei de Consumidors.

Així doncs, si vostè es troba en una problemàtica entorn a un incompliment contractual no dubti en acudir a TARRADELLAS ADVOCATS.


Tarradellas Advocats
Especialistes en reclamacions per incompliment contractual

Tarradellas Advocats

Despatx qualificat de confiança. Volem ser els seus advocats. Contacti amb nosaltres sense compromís.

Contactar