Especialització

Reclamacions d'assegurances

Les persones contracten una assegurança per protegir-se de l'inesperat—malalties, accidents, danys en la propietat, i fins i tot, catàstrofes naturals. Lamentablement, no és inusual per a les companyies de segurs infravalorar, pagar malament, retardar, o fins i tot negar el pagament d'una reclamació sense la justificació o l'advertiment adequat. Per aquesta raó, és molt important que els titulars de les pòlisses d'assegurances coneguin els seus drets legalment protegits. A continuació, veurà un desglossament d'algunes de les reclamacions més comunes d'assegurances, així com la manera en què li podem ajudar a protegir-se.

Algunes de les situacions que poden donar lloc a una reclamació contra les assegurances poden ser la denegació del tràmit de l'accident per extemporani, retard de més d'un any en el cobrament d'una indemnització, denegació de pagament del total de la mercaderia transportada en accident, reclamació de seqüeles no diagnosticades prèviament, desatenció del pagament de despeses mèdiques o de danys materials en casos de robatori.

Les teves opcions

Les diverses vies per reclamar a la nostra asseguradora són:

  • Dirigir-se al mediador o corredor d'assegurances
  • Defensor de l'assegurat
  • Associacions de consumidors
  • Via arbitral
  • Via judicial

Actualment, existeix una nova figura que és el Comissionat per a la Defensa de l'Assegurat i del Partícip de Planes de Pensions. Es tracta d'un òrgan pertanyent a la Direcció general d'Assegurances i Fons de Pensions, que té com a objectiu fer més fàcil per als usuaris que les seves queixes, reclamacions i consultes, arribin a les autoritats corresponents de les asseguradores i protegir els drets dels usuaris d'assegurances i plans de pensions.

Tots aquells conflictes que no hagin pogut ser resolts per cap de les anteriors vies enumerades, podran plantejar-se davant els tribunals de justícia. A Tarradellas Advocats ens comprometem a estudiar les característiques de la seva situació per assessorar-li com pot ser el procediment més eficaç a seguir amb la finalitat de reclamar a la companyia asseguradora per la seva mala actuació i fer valer els seus drets com a assegurat.


Tarradellas Advocats
Especialistes en Reclamacions d'Arregurances

Tarradellas Advocats

Despatx qualificat de confiança. Volem ser els seus advocats. Contacti amb nosaltres sense compromís.

Contactar