Especialització

Negligències Mèdiques

Com a pacients, no podem esperar que els doctors ens intervinguin i ens guareixin totalment però sí podem esperar que aquests actuïn amb un cert nivell de professionalitat. Una negligència mèdica es dóna quan un professional mèdic es desvia del conegut estàndard de diligència en el tractament d'un pacient. L'estàndard de diligència és definit com el que raonablement un metge faria o no hauria fet en les mateixes o similars circumstàncies. Quan un metge omet seguir aquest estàndard de diligència i es produeix un dany en el pacient, aquest pot reclamar danys per mala praxi mèdica. Les maneres de provar les negligències mèdiques estan totes elles basades en el fet de considerar si el doctor va utilitzar el correcte estàndard de diligència i això es fa mitjançant el testimoniatge d'experts mèdics i altres doctors que han pogut tractar casos com el del pacient i que es troben en el mateix àmbit d'actuació que el possible doctor negligent.

Per poder establir l'existència de qualsevol tipus de negligència mèdica el pacient afectat ha de provar el següent: l'existència d'un deure del professional metge envers el pacient (una relació doctor/pacient); l'estàndard de diligència aplicable i la desviació per part del professional d'aquest estàndard, el qual suposa una lesió del seu deure; una relació causal entre la desviació de l'estàndard de diligència per part del metge i el dany sofert pel pacient; i finalment, ha d'existir un dany quantificable en el pacient.

Un metge també pot considerar-se responsable per la prescripció negligent d'un medicament si ignora les instruccions fetes per part del seu fabricant o bé si prescriu una medicació incorrecta, resultant un dany en el pacient. En alguns casos, la companyia farmacèutica pot ser considerada responsable quan un medicament causi danys en el pacient, però només si aquest va ometre el deure d’advertir els efectes secundaris del medicament.

En algunes situacions, l'omissió del consentiment informat del pacient prèviament a l'administració d'un tractament pot donar lloc a una negligència i a la interposició d'una acció judicial. El consentiment informat és aquell en que el metge adverteix al pacient dels potencials beneficis i riscos de qualsevol intervenció quirúrgica o procediment mèdic.

Altres casos estarien relacionats amb l'error i retard en el diagnòstic d'una situació mèdica, una malaltia o una lesió, els quals poden donar lloc a un tractament incorrecte, un retard en el tractament o una absència de tractament amb la conseqüència d'un estat molt més greu del pacient, o fins i tot la seva mort. L'error en el diagnòstic o el retard en aquest no és una evidència de negligència en sí mateix, per això és molt important provar si el doctor va ser negligent determinant si aquest va actuar de manera competent en arribar a un diagnòstic determinat. A continuació, ha de provar-se si l'error de diagnòstic va danyar efectivament al pacient perquè la progressió no va ser la que havia d'haver estat en circumstàncies normals i això va tenir un impacte negatiu en el tractament. Per exemple, a causa d'un retràs en el diagnòstic de càncer el pacient va haver de sotmetre's a un tractament més dur o bé el pacient va morir perquè el càncer li va fer metàstasi i el tractament no li va respondre.

Alguns productes defectuosos poden igualment donar lloc a responsabilitat. Alguns fabricants han posat en el mercat pròtesis sense assegurar-se que aquestes no causen dany. La responsabilitat per pròtesis defectuoses inclou el desgast del producte, la pèrdua de funcionalitat o, fins i tot, la perforació d'alguns teixits circumdants. La millor manera d'identificar si el teu implant és susceptible de ser indemnitzable és requerint proves mèdiques realitzades, incloent informes de l'operació i enregistraments de l'operació, contactant amb el teu metge o amb l'hospital on l'operació quirúrgica va ser realitzada. També pot ser útil per reclamar una compensació per les despeses mèdiques, el dany i altres pèrdues sofertes conèixer el nom del fabricador, el nom del producte o el seu model.

Altres casos a prendre en consideració podrien ser quan es produeix un dany en el fetus. Una fallada en el tractament de l’embarassada adequadament, en la identificació de signes d'un risc elevat durant l'embaràs i errors per part dels metges durant el part tals com un ús agressiu dels fòrceps o altres instruments, poden conduir a un dany en el fetus i pot donar dret a una família a reclamar una compensació per cobrir les seves despeses mèdiques i pèrdues. Les negligències mèdiques ocorren en aquests casos quan el professional mèdic incompleix l'estàndard de diligència i comporta una lesió de naixement, o fins i tot, una mort. Quan la falta d'adequació a l'estàndard de diligència d'un professional mèdic (doctor, infermera, hospital o centre mèdic) ha estat la causa d'una lesió en el part, el professional mèdic negligent pot ser considerat responsable per negligència mèdica.

Tarradellas Advocats té els mitjans legals necessaris per fer front a qualsevol dany relacionat amb una negligència mèdica que pugui sofrir el pacient amb l’objectiu de rebre la màxima indemnització possible.

Tarradellas Advocats
Especialistes en Negligències mèdiques

Tarradellas Advocats

Despatx qualificat de confiança. Volem ser els seus advocats. Contacti amb nosaltres sense compromís.

Contactar