Especialització

Defectes de construcció

El sector de l’edificació és un dels principals sectors econòmics amb evidents repercussions en el conjunt de la societat i en els valors culturals que comporta el patrimoni arquitectònic.

En la Llei d’Ordenació de l’Edificació de 5 de novembre de 1999 estableix les obligacions legals pròpies del procés de l’edificació, en concret:
  • Els danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afecten a la cimentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres elements estructurals, i que comprometen directament la resistència mecànica i l’estabilitat del edifici.
  • Els danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels elements constructius o de les instal·lacions que ocasionen l’incompliment dels requisits d’habitabilitat.
  • Els danys materials per vicis o defectes d’execució que afecten als elements de terminació o acabat de les obres en el termini de temps d’un any.
Els vicis ocults de la construcció més freqüents són els següents:
  • Humitats i filtracions, conseqüència d’una mala impermeabilització de defectes en la instal·lació de la xarxa sanitària.
  • Esquerdes de consideració en murs i envans
  • Despreniment de maons o materials de revestiment.
  • Defectes en solats, pintures, acabats i rajoles com bombaments, descoloració i despreniments
  • Mal funcionament de ka xarxa elèctrica, interruptors, llums i preses de corrent.
  • Canonades que no funcionen correctament o col·locació de col·lectors defectuosos

Així mateix, existeixen també vicis ocults de la construcció que afecten a l’estructura, aquests posen en risc a les persones que habiten en l’edifici i que a més solen ser vicis amb un cost de reparació molt més elevats.

Amb caràcter general, la responsabilitat civil dels diferents agents per danys materials en l’edifici s’exigirà de forma personal i individualitzada, tant per actes propis i omissions, com per la dels seus treballadors o subcontractats. Nogensmenys, quan no pugui individualitzar-se la causa dels danys materials, o quedar-se provada l’existència de la culpa de varis agents, sense que pugui precisar-se el grau d’intervenció de cada un d’ells, la responsabilitat serà solidaria de tots ells.

A TARRADELLAS ADVOCATS, contem amb un equip tècnic composat d’advocats especialitzats en la matèria, arquitectes, enginyers i perits judicials per defensar els seus interessos davant d qualsevol reclamació per danys i perjudicis derivats de la construcció.

Tarradellas Advocats
Especialistes en Defectes de construcció

Tarradellas Advocats

Despatx qualificat de confiança. Volem ser els seus advocats. Contacti amb nosaltres sense compromís.

Contactar