Especialització

RECLAMACIÓ PER ACCIDENTS LABORALS

L’article 115.1 LGSS defineix un accident de treball en els següents termes: “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”.

La llei ens preveu tres vies de reclamació dels danys: responsabilitat penal del empresari, responsabilitat civil del empresari i indemnització a càrrec de la Seguretat social o responsabilitat laboral.

Veiem doncs, que el principal responsable en cas d’accident laboral és l’empresari. En aquest sentit els articles 1902 i 1903 del Codi Civil estableixen que és l’empresari qui haurà de respondre civilment en base al règim de responsabilitat per culpa. A més, varies disposicions normatives de la legislació laboral estableixen l’existència de responsabilitat civil en cas d’un incompliment de les mesures de seguretat en el treball i de prevenció de riscos laborals.

El pressupòsit de la responsabilitat civil és l’exigència de culpa en l’actuació del empresari causant del dany al treballador. En aquest àmbit, la culpa del empresari equival al incompliment de les mesures de prevenció previstes en les normes laborals. En el cas que concorri aquest incompliment la responsabilitat del empresari no genera dubtes.

La problemàtica es pot suscitar quan els accidents laborals es produeixin tot i complir per part del empresari les normes de seguretat o de prevenció d’accidents. En aquests casos es considera que el compliment de les obligacions reglamentaries no exonera de responsabilitat al empresari, ja que es qualifica la seva responsabilitat com una responsabilitat per risc.

La excepcionalitat d’aquesta regla general de responsabilitat de l’empresari es produeix quan els danys derivats d’accidents de treball no s’hagin pogut prevenir, o que tot i que haguessin sigut previsibles, eren inevitables.

Així doncs, si el compliment de les mesures de seguretat no evita el resultat danyós, evidencia una insuficiència d’aquestes mesures per la prevenció de determinats riscos, fet que comportaria una falta de diligència que seria generadora d’una responsabilitat del empresari.

En aquest despatx li oferim un assessorament si ha patit un accident laboral i vol instar una reclamació per danys i perjudicis.

Tarradellas Advocats
Especialistes en reclamacions per accident laboral

Tarradellas Advocats

Despatx qualificat de confiança. Volem ser els seus advocats. Contacti amb nosaltres sense compromís.

Contactar